تنها مدرس خاورمیانه کمپانی تروزانی

خانم مبینا شهری

لیست مربیان کمپانی تروزانی

تهران

  • سمیرا رضایی
  • سحر ضرابیان

حومه تهران

  • سمانه زرین

مشهد

  • مهناز شهری

کرج

  • طیبه قربانی شهرت

مازندران (شهسوار)

  • سمانه عظیمی اشرفی

اصفهان

  • شبنم ابتهاج

همدان

  • نسیبه احمدی

زنجان

  • مهسا ایده لویی

تبریز

  • ندا شمسیان پور

تمامی هنرجویان کمپانی تروزانی در منطقه خاورمیانه زیر نظر سرکار خانم مبینا شهری آموزش و تائید صلاحیت برای دریافت دیپلم می شوند.