تنها مدرس خاورمیانه کمپانی تروزانی

خانم مبینا شهری

لیست مربیان کمپانی تروزانی

تهران

 • نگاه شکوهی
 • شراره یعقوبی
 • مهسا لاجوردی
 • زهرا حفیظی
 • اشرف میردهقان
 • شیما محمدیان
 • سمیرا رضایی
 • سحر ضرابیان
 • مهشید پارتار

حومه تهران

 • سمانه زرین

خوزستان (اهواز)

 • مینا وزیری پور
 • ثریا تاکائدی
 • آزاده کسائی

خوزستان (شوشتر)

 • مائده سعادتی
 • مریم بهمنی

مشهد

 • مهناز شهری
 • سمیرا عصمتی

کرج

 • طیبه قربانی شهرت

مازندران (شهسوار)

 • سمانه عظیمی اشرفی

مازندران (آمل)

 • سولماز پروانه

اصفهان

 • شبنم ابتهاج
 • هاله آقادادی
 • صبا خسروی

تبریز

 • ندا شمسیان پور

همدان

 • نسیبه احمدی

زنجان

 • مهسا ایده لویی

سنندج

 • ندا خلیفه

بندرعباس

 • مریم عطایی

تمامی هنرجویان کمپانی تروزانی در منطقه خاورمیانه زیر نظر سرکار خانم مبینا شهری آموزش و تائید صلاحیت برای دریافت دیپلم می شوند.